Vyberte stranu

Zásady ochrany osobných údajov

Čo je ochrana osobných údajov?

Osobné údaje sú citlivé informácie, ktoré slúžia k identifikácii osoby a spracovávať sa môžu len s jej súhlasom. Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a taktiež na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Čo rozumieme pod pojmom cookie ?

Sú to malé textové súbory ukladajúce sa v mobilnom zariadení, v počítačovom prehliadači, alebo jednoducho pri prehliadaní internetových stránok. Slúžia na uchovávanie a ukladanie informácii o vaších aktivitách ako sú e-mail heslá, či prihlasovacie meno.

Súbory cookie a ich použitie:

Tieto súbory sa používajú kvôli zlepšeniu služieb pri prehliadaní webovej lokality.
Súbory sú neškodné, nepoškodzujú žiadný prehliadač. Neobsahujú nijaké informácie, na zaklade ktorých by bolo možné identifikovať používateľa webovej stránky.

Cookies, ktoré využívajú poskytovatelia služieb

Pomocou služby Google Analytics sa dá podrobne vykonať analýza návštevnosti.

Táto služba zhromažďuje informácie o počte návšeníkov webovej stránky a taktiež údaje o zariadeniach ( IP adresa), z ktorých sú stránky navštevované.
Cielom je rozobrať, zanalizovať, vykonať štatistiku za účelom zkvalitňovania webu.

Na stránke https://policies.google.com/?hl=sk sú o spoločnosti Google k dispozícii pravidlá ochrany osobných údajov.

Správa súborov Cookie, ich vymazanie, alebo odmietnutie

Vo väčšine prípadov sa súbory cookie prijímajú automaticky. V internetovom prehliadači sa dá nastaviť ich používanie (odmietnuť, zablokovať, či vymazať).
Pri odmietnutí súborov cookie môžeme síce naďaľej použivať a návštevovať web stránku, avšak obmedzuje to jej správne fungovanie.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webovej stránky samimasiv.sk je fyzická osoba

Identifikačné a kontaktné údaje

Meno : Samuel Švančara

Sídlo : Ferka Urbánka 391/2, Bánovce nad Bebravou

IČO : 53 961 293

DIČ : 1125316753

E-mail : info@samimasiv.sk

Telefon : +421 907 430 972

 

Účely spracúvania osobných údajov

Získané a spracúvane osobné údaje sú potrebne pri uzatvárani zmluv. Ide predovšetkým o dodanie služieb a tovaru. Patrí sem vystavovanie faktúr a daňových dokladov, vedenie platobnej evidencie, príjem a spracovanie objednávok.

§ 8 Zásada manipulácie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

§ 10 Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú;( fakturácie, daňové doklady ), osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8.

§ 13 Zákonnosť spracúvania

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.